بیمه تکمیلی بیمه تامین اجتماعی
حقوق مناسب
سنوات و عیدی
سایر مزایای رفاهی
پیرو تفاهم نامه میان سازمان بازنشستگی کشوری و شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به منظور ایجاد گسترش و تقویت زمینه همکاری های مشترک در ارتقای خدمت به ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری و تکریم بازنشستگان به عنوان بخشی از جامعه، تصمیم به جذب 2000 نیروی انسانی از میان فرزندان بازنشستگان محترم سازمان بازنشستگی کشوری در شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش رقم خورد.
در صورت گذراندن تمامی مراحل، آزمون ها، مصاحبه و آموزش های تدوین شده، پرسنل از مزایا و امتیازات شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش بهره مند خواهند گردید.
جذب ۲۰۰۰ همکار از میان فرزندان بازنشستگان

تمامی فرزندان از جمله فرزندان نخبه و فرزندان معلول بازنشستگان و وظیفه بگیران با در نظر داشتن ضوابط و مقررات درون سازمانی می توانند جزوی از خانواده فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش باشند.
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش درکنار بازنشستگان و وظیفه بگیران