جشنواره ها

تا کنون بیش از ۵.۰۰۰.۰۰۰ نفر برنده جشنواره های افق کوروش بوده اند.
جشنواره های جاری
جشنواره های پیشین
تعداد شرکت کنندگان: 470 نفر
تعداد برندگان: 0 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 13556 نفر
تعداد برندگان: 433 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 0 نفر
تعداد برندگان: 0 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 17177 نفر
تعداد برندگان: 433 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 30252 نفر
تعداد برندگان: 606 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 53804 نفر
تعداد برندگان: 6 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 678617 نفر
تعداد برندگان: 1762 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 44085 نفر
تعداد برندگان: 222 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 0 نفر
تعداد برندگان: 100 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 0 نفر
تعداد برندگان: 0 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 6633 نفر
تعداد برندگان: 100 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 72974 نفر
تعداد برندگان: 90 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 23495 نفر
تعداد برندگان: 3000 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 233714 نفر
تعداد برندگان: 4411 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 74630 نفر
تعداد برندگان: 2806 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 0 نفر
تعداد برندگان: 0 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده
تعداد شرکت کنندگان: 0 نفر
تعداد برندگان: 0 نفر
تمام شده
جشنواره به اتمام رسیده