کارمند فروشگاه

کارمند فروشگاه

در حال حاضر بیش از 9000 نفر در فروشگاه های افق کوروش در سراسر ایران مشغول به کار می باشند. ما برای شغل های حوزه فروشگاهی به دنبال افرادی هستیم که دارای روحیه ارایه خدمت بوده و از کمک به مشتریان لذت ببرند. افرادی منعطف، اهل مشارکت و کارتیمی و متعهد به رعایت استانداردهای عملیاتی سازمان. با توجه به ساعات کاری فروشگاه ها، افراد داوطلب باید از آمادگی کار شیفتی در دو نوبت صبح و عصر برخوردار باشند، همچنین لازم است افراد در برخی روزهای جمعه و تعطیل به کار بپردازند، البته در چنین حالتی یک روز دیگر هفته به عنوان تعطیل هفتگی تعیین می شود. با توجه به ماهیت کار فروشگاه، برخورداری از سلامت و توان جسمی نیز از الزامات این مشاغل است.

از مزایای مشاغل این حوزه می توان به حقوق مکفی، پاداش بهره وری، برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیل درمان و فرصت حضور در برنامه های آموزشی استاندارد و فرصت رشد و ارتقاء به سطح سرپرست فروشگاه، اشاره نمود.